Форма за търсене

Вие сте тук

Природни забележителности

Харесва ли ви?

На територията на Община Пловдив има четири защитени територии, обявени според Закона за защитените територии: природните забележителности „Младежки хълм“, „Данов хълм“ и „Хълм на освободителите“, и защитената местност „Нощувка на малък корморан“ (по поречието на Марица). Трите хълма - природни забележителности, са разположени в урбанизираната част на града.

"Младежки хълм" е разположен в югозападната част на район „Централен” на град Пловдив. Територията на хълма е причислена към зелената система на града в ролята си на парк за широко обществено ползване. Най-големият по площ, най-високият и най-отдалеченият от центъра на града, "Младежки хълм" е сравнително най-малко повлиян от човешката дейност. Хълмът заедно с неговата ниска паркова част са обявени през 1995 г. от Министерството на околната среда и водите за природна забележителност, като предмет на опазване са уникалните геоморфоложки образувания на Пловдивския плутон, разкриващи се тук, както и специфичният ландшафт, редките и защитените видове на флората, а също и на фауната.

"Хълмът на Освободителите" е разположен в централната градска част на град Пловдив и административно принадлежи към Район „Централен“. Територията на хълма е причислена към зелената система на града в ролята си на парк за широко обществено ползване. До края на ХІХ век хълмът е бил извън града, а впоследствие се благоустроява и се превръща в привлекателно място за отдих. През 1990 год. Националният институт за паметниците на културата (сега - Национален институт за недвижимо културно наследство) обявява хълма за паметник на градинско-парковото изкуство, а през 1995 г. Министерството на околната среда и водите го обявява за природна забележителност.

"Данов хълм" се намира в най-урбанизираната, централна част на град Пловдив, на около 60-70 м западно от главната пешеходна улица „Княз Александър I“. "Данов хълм" е по-познат сред Пловдивчани със старото си име – Сахат (часовник) тепе поради часовниковата кула, издигаща се там от векове. До края на ХІХ век хълмът не бил популярно място за рекреация. Понастоящем "Данов хълм" съчетава функциите на градски парк за широко обществено ползване, културно-историческа забележителност (паметник на парковото и градинското изкуство) и защитена територия – природна забележителност, опазваща биологичното разнообразие и уникалния характерен за хълма ландшафт, станал знаков за град Пловдив като един от неговите основни символи. Обект на защита са и ценни растителни и животински видове сред които балкански ендемити, видове включени в Червената книга на България, редки за страната растения и др. 

Защитена местност „Нощувка на малък корморан-Пловдив“ е обявена през 2006 г. (Заповед №РД-644/05.09.2006 г. на Министерството на околната среда и водите) с цел опазване местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на световно застрашения и защитен вид Малък Корморан (Phalacrocorax pygmeus).