Форма за търсене

Вие сте тук

Природни забележителности

Харесва ли ви?

Въпреки че територията на Община Пловдив обхваща главно урбанизирана градска среда и прилежащи към нея терени, благоприятното географско положение на града, както и влиянието на долината на р. Марица, играеща ролята на фитоклиматичен път за проникване на средиземноморско и субсредиземноморско влияние, определят наличието на уникални природни територии с богато биологично разнообразие.

На територията на Община Пловдив има четири защитени територии, обявени според Закона за защитените територии, с обща площ от 845,560 дка: природните забележителности „Младежки хълм“, „Данов хълм“ и „Хълм на освободителите“, и защитената местност „Нощувка на малък корморан“ (по поречието на Марица).

По островите и бреговете на река Марица в нейния пловдивски участък все още са запазени останки от някогашните девствени гори. Басейнът на Марица има огромно значение за съхраняване на биологичното разнообразие на Южна България.

Пловдив е един от малкото градове в страната, в който има защитени територии в урбанизирана градска среда – трите хълма, обявени за природни забележителности.