Search form

Trakia Folklore Ensemble

Average: 5 (2 votes)

State Opera Plovdiv

Average: 3.5 (11 votes)

Drama Theatre

Average: 5 (2 votes)

City Hall “Boris Hristov”

Average: 4.3 (6 votes)

“Hand” Theatre

Average: 5 (3 votes)

State Puppet Theatre - Plovdiv

Average: 5 (2 votes)