Search form

Trakia Folklore Ensemble

No votes yet

Theatre "A'part"

No votes yet

State Opera Plovdiv

Average: 3.4 (8 votes)

Drama Theatre

Average: 5 (1 vote)

City Hall “Boris Hristov”

Average: 3.7 (3 votes)

“Hand” Theatre

Average: 5 (1 vote)

State Puppet Theatre - Plovdiv

Average: 5 (1 vote)