Форма за търсене

Вие сте тук

Климат

Харесва ли ви?

Според климатичната подялба на България (Ташков, 1982) територията на Община Пловдив попада в преходно-континенталната климатична област.

Релефът има съществено значение за формирането на местния климат. Градът също има своето влияние за формиране на собствения си микроклимат. Тепетата със своята височина, ориентация на склоновете, скалите и растителността, седловинните връзки между тях, падините – поречието на р. Марица и най-ниска ивица районът около Гребния канал, формират специфичния микроклимат, който в различните зони от територията е различен. Характеризира се със сравнително мека зима, но с неустойчивост на зимните температури. Лятото е горещо, есента – топла и продължителна, а пролетта – хладна, с чести слани. Средната годишна температура е 12,2°С, а средната годишна амплитуда – 23,4°С градуса.