Форма за търсене

Вие сте тук

Регионален природонаучен музей

Телефон: +359 32 633 096 Е-майл: [email protected] уебсайт: http://www.rnhm.org
Харесва ли ви?
Рейтинг: 
Average: 4 (17 votes)

 

След  пълната реконструкция, която завършва през 2017 година, Регионалният природонаучен музей в Пловдив притежава най-богатия и разнообразен аквариум в страната, където живеят 216 вида риби, октоподи и морски безгръбначни, терариум с живи паяци, земноводни и влечуги, зала с живи тропически пеперуди, както и дигитален планетариум. Планетарното шоу показва най-интересните познати явления в необятния и загадъчен свят на космоса - залата разполага с огромен купол с диаметър 8 метра и с 50 седящи места.

ИСТОРИЯ
На 05.09.1955 година в сградата на бившата община се открива музеят като „Временна изложба на материали на бъдещ Природонаучен музей”.
На 8 май 1960 година се открива първата научно и художествено подредена експозиция, подчинена на българската флора, фауна и геология. През 1970 – 1971 година се изграждат научните фондове към музея с раздели: Геология, Ботаника, Зоология на безгръбначните животни и Зоология на гръбначните животни. През 1974 година музейната експозиция се обогатява с нови раздели: „Минерали от Родопския масив” и цялостна реконструкция и художествено оформление на експозицията в зала „Геология”, „Наши ядливи и отровни гъби”, „Защитени природни обекти и растения в Пловдивски край”. 
През 1974 година за първи път в експозицията на Природонаучните музеи в страната се изгражда в избените помещения на музея жив кът – „СЛАДКОВОДЕН АКВАРИУМ”. Разположен на 100 кв.м  площ, тук в 44 красиво оформени аквариума са показани над 32 вида декоративни риби и екзотични растения. От 1988 до 1993 година се извършва цялостно подобрение на съществуващата експозиция, със засилен екологичен елемент във всички зали, обогатяване с нови материали, витрини, ново художествено оформление на витрините в съществуващите зали.
От 2006 година музеят е преименуван в РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ.
Той е методичен център на природонаучните музеи, отдел „Природа” и музейните сбирки в Южна България. Регионалният природонаучен музей – Пловдив е втори по големина и богатство музей в страната, с модерна и съвременно оформена експозиция, със засилена природозащитна идея.


ЕКСПОЗИЦИИ:

МИНЕРАЛИ
В основата на създаването на отдел "Геология", както и на целия музей, са материалите от богатия музей на бившия Френски колеж в Пловдив. Откритата през 1955 г. геоложка експозиция е била съобразена с тогавашните изисквания на учебния материал в училищата за устройството на Земята, появата на растителния и животински свят и на човека. В течение на годините експозицията и фонда на отдел „Геология” се обогатяват с нови палеонтоложки, минераложки и петрографски образци от България и чужбина чрез събирателски излети, откупки от частни лица, обмен със сродни музеи и дарения от колекционери, СУ „Св. Климент Охридски” и Национален музей „Земята и хората” – София.
В началото на 1991 г. след основна реконструкция на зала „Геология”, на базата на нов тематико-експозиционен план и нов идейно-художествен проект, беше оформен сегашният вид на експозицията. На площ около 100 кв. м. са представени три раздела – Палеонтология, Минералогия и Петрография.
През 2015 година беше изграден Дигиталният планетариум в зала "Минерали". Благодарение на тази технология вече се провеждат прожекции, открити уроци и лекции, които обогатяват нашите познания по астрономия.

БОТАНИКА
Отделът „Ботаника” съществува още от откриването на музея (1955 г.). Първоначално за основа при изграждането му, както и на целия музей, са послужили материалите от богатия енциклопедичен музей на бившия Френски колеж в Пловдив.
От 1967 г. насам тази първа експозиция непрекъснато е освежавана и подобрявана. 
Експозицията на залата е разположена в 12 самостоятелни витрини.
В часто от първата витрина са експонирани 10 почвени проби на най-разпространените почви в България.
Изградени са и две витрини, където са експонирани макети на видове от по-широко разпространените в България, ядливи, отровни и консервационно значими видове гъби, подредени на екологичен принципр както и основните видове лишеи срещащи се в нашата природа.
В 10 от тях е поместена систематиката на растенията. Експонирани са препарати и 107 хербарийни материали от представители на Червените водорасли (Rhodophyta), Зелените водорасли (Chlorophyta), Харовите водорасли (Charophyta), Мъхообразните (Bryophyta), Плаунообразните (Lycopodiophyta), Хвощообразните (Equisetophyta), Папратообразните (Pteridophyta), Иглолистните (Pinopsida) и най-големите семейства от покритосеменните (Magnoliophyta) във флората на България.
Експозицията в залата завършва с витрина свързана с развитието на Ботаниката и основни принципи при събирането и изготвянето на хербарийни образци, както и с табло с хербарийни образци на различни видове водорасли събирани от Черно море и Атлантическия океан, наслдство от богататата сбирка на енциклопедичния музей на бившия френски колеж в Пловдив.
В центъра на залата е изградено изкуствно дърво в което е инкростиран стъблен отрез от обикновен бук (Fagus sylvatica) с ясно различаващи се годишни пръстени по броя, на които посетителите могат да установят годините на дървото.
Хербариум. Началото на научния хербарий в музея е поставено с една колекция от около 6 400 хербарийни листа, наследени от Френския колеж в Пловдив и съставена с материали, предимно от чужбина. Сега, хербариумът притежава над 18 000 листа, разпределени в три колекции: „Българска флора” – с около 10 000 листа, с растения, произхождащи главно от Южна България; „Чуждестранни флори” – около 4 000 листа и „Хербариум на В. Стрибърни”, също с около 4 000 листа.

БЕЗГРЪБНАЧНИ
Експозицията в зала „Безгръбначни“ е разположена в 15 самостоятелни витрини. В тях в систематичен ред са подредени представители на световната безгръбначна фауна. Номерацията на витрините е по часовниковата стрелка, на влизане от ляво на дясно. Експозицията е микс от мокри и сухи препарати на някои редки и характерни видове. Представители, които са много редки или твърде малки да бъдат показани, са представени чрез снимков материал. В залата може да се види пълната систематика на нашите видове насекоми на ниво семейство.
Отделен модул е сбирката от най-големите и интересни насекоми в света. Най-големият бръмбар, нощнa пеперудa, дневни пеперуди (всички птицекрили пеперуди), богомолка, пръчица, мравка, ципокрило, двукрило и водно конче.
Обособени са някои самостоятелни модули:
- Изградената диорама в средата на залата, която показва поведението на някои интересни видове насекоми: торни бръмбари, богомолки, бръмбари бегачи и др.
- Живият кошер с пчели, които събират прашец извън музея чрез специален отвор в стената.
- Модулът с насекоми в копал на 50 милиона години, в който под лупа посетителите могат да наблюдават мравки и други насекоми.

АКВАРИУМ
През 1974 г. се открива "Аквариумна зала" в приземния етаж, която се превръща в любимо място за акваристи и посетители. Разположен на 100 кв. м., това е най-големият сладководен аквариум в страната. В условия близки до естествените са показани над 50 вида редки тропически риби от различни страни на Азия, Африка, Австралия и Америка.
Зала "Аквариум" в наши дни разполага с 30 сладководни аквариума, разположени в периферията на залата и един централен морски. Видовият състав надхвърля 170 вида от цял свят. Създадени са биотопни аквариуми с американски цихлиди, африкански цихлиди от ез. Малави и африкански цихлиди от ез.Танганайка.
Емблематични са акариумите с двойнодишаща риба протоптерус и арапайма (най-голямата сладководна риба в света). Аквариуми с различни породи дискуси и скаларии, два акариума с пирани, многообразие от харацинови, лабиринтови риби и различни видове ракообразни. Не на последно са място аквариумите с характерни български риби, показващи местното многообразие от ихтиофауна.

МОРСКИ АКВАРИУМ
Морският аквариум се състои от 6 аквариума с общ литраж около 7500 литра. Около 50 вида съставляват биоразнообразието при нас. В аквариумите може да видите голямо разнообразие от екзотични риби и корали, обитаващи Тихия, Индийския и Атлантическия океан.
По-известни представители са синият  танг, рибата клоун, лъвски риби, ангелски риби, зебразоми и др. Освен корали, в морските аквариуми може да срещнете и още много безгръбначни животни, включително октопод.
Също така ще имате удоволствието да видите нестандартен по форма аквариум, пълен с медузи от Черно море. Не е за изпускане и най-новият ни океанен обитател - черноперата рифова акула, която може да наблюдавате само в аквариума на РПНМ -Пловдив. Тя се помещава в големия централен аквариум и в момента е с размери около 60 см.
В бъдеще е планирано разширение на залата с още аквариуми, включително и огромен, десет хиляди литров аквариум, както и аквариум за представители на черноморската фауна.

РИБИ
С подредбата на първата научно и художествена експозиция в музея през 1960 г представителите на клас Риби са изложени заедно с представителите на земноводните и влечугите. През 1985 година, с изграждането на нова зала в приземния етаж на музея, представителите на клас Риби бяха експонирани в новата зала, а съществуващата експозиция стана зала „Земноводни и влечуги”.
В новия тематико експозиционен план бяха заложени теми за изграждане на диорами от сухи препарати и систематична сбирка от сладководни и морски обитатели.
Експозицията започва с художествено изработено табло за Еволюцията на рибите и географското разпространение на съвременната ихтиофауна. Показан е един от най-нисшите представители – морската минога (Petromyzon marinus). Същинските акули са експонирани в пространствено оформена диорама , в която са включени следните представители – сива акула (Carcharinus sp.), котешка акула (Scyliophinus sp.), черноморска акула (Squalus acanthias), морски ангел (Squatina sp.), електрически скат (Torpedo marmorata) и др.
Морските представители са изложени във отделна витрина и са показани най-характерните видове за Черно море, като: илария (Liza saliens), сафрид (Trachurus trachurus), лефер (Pomatomus saltatrix), писия (Platichthys flesus), морско конче (Hippocampus ramulosus), морски скорпион (Scorpaena porcus) и други видове. Показани са над 20 вида.
Представителите от океанските видове и топлите морета са изложени в диорама от сухи препарати като: морски дявол (Lohpius piscatorius), морска лястовица (Triglagurnardus), морена (Morena helena), риба меч (Xiphias gladius), летящи риби (Exocoetidae), риба таралеж (Diodon sp.) и др. Изложени са над 20 вида.
Сладководната ихтиофауна е представена от над 22 вида. Най-характерните от тях са: балканска пъстърва (Salmo trutta), американска пъстърва (Salmo gairdneri irideus), речен кефал (Leuciscus cephaus), бяла риба (Stizostedion luciperca), маришка мряна (Barbus cyclolepis), костур (Perca fluvuatilis), сом (Acipenser nidventris), и др.
Представителите от хрущялно костните риби са изложени в диорама. От тях са показани пъструга (Acipenser ruthenus) и шип (Acipenser nudventris). Във витрината са показани още речна змиорка (Anguilla anguilla), шаран (Cyprinus carpio), бяла риба (Stizostedion lucioperca), риба папагал (Colomesus psitacus) и др.
Експозицията завършва с табло за разпространение на сладководните видове в България по зони. Показани са потретите на видни изследователи на българската ихтиофауна като: Георги Шишков, Пенчо Дренски и Георги Зашев.
Представен е 3D моделна визия на залата
В новия експозиционен план е предвидено атрактивно бутафорно представяне на местообитанията на видовете.

ЗЕМНОВОДНИ и ВЛЕЧУГИ
В зала „Земноводни и влечуги“ има две витрини, разположени по продължение на стените на помещението. По-голямата част от земноводните са представени под формата на мокри препарати. Останалите експонати са подредени сред бутафория, наподобяваща естествените им местообитания. В тази зала посетителите могат да се запознаят както с много представители на българската херпетофауна, така и с някои интересни тропични видове.
Един от най-ценните експонати на Регионалния природонаучен музей – Пловдив се намира в тази зала – 8,5-метровата зелена анаконда, която е най-дългата препарирана змия в Европа. Други забележителни представители на екзотичните влечуги са черната мамба, източната и западната зелена мамба, морската костенурка Карета, различните видове алигатори и др.
Българската херпетофауна е представена с близо 60 вида, сред които най-често срещаните у нас неотровни змии, пепелянка, усойница, критично застрашената за България черноврата стрелушка, каспийска блатна костенурка, червенокоремна бумка и др.
Любопитен акцент в залата са закрепените за тавана риба тон и моруна, които впечатляват с внушителните си размери.

ПТИЦИ
Зала „Птици“ представя видовото разнообразие на българската орнитофауна. Видовете са разположени в изкуствено пресъздадени местообитания, характерни за тях. Това е постигнато чрез преплитане на различни елементи, имитиращи природните компоненти. Дървета, езера, скали, различни видове растителност изграждат общата визия на залата.
В нея са изложени 249 вида, които са почти всички видове, срещани на територията на страната. Във витрината са представени някои много редки за България видове - трипръст кълвач, скалолазка, голям креслив орел, ловен сокол, царски орел, сив жерав, черен лешояд или такива, които вече са изчезнали, като дропла и брадат лешояд.

БОЗАЙНИЦИ
Експозицията в зала “Бозайници” е подредена в два модула. В първия, разположен Г-образно, са изложени видовете от българската териофауна. Витрината започва с бутафорна пещера с прилепи и завършва до морските местообитания на делфини и тюлени. В нея чрез пресъздаване на естествените местообитания на видовете са показани както някои типични за нашата фауна видове, като благороден елен, дива коза, муфлон, лисица и вълк, така и някои редки за фауната на България видове – евроазиатски рис, булдогов прилеп и изчезналият за страната тюлен монах. Акцент в тази витрина са най-голямата кафява мечка на Балканския полуостров, отличена със златен медал и сръндакът, отличен със сребърен медал за страната.
Във втория модул са разположени екзотични видове от цял свят. Голяма част от видовете са представители на големите котки: тигър, пума, леопард, лъв, оцелот и амурски леопард - едно от най-редките животни на планетата.
Особен интерес представляват и останалите екзотични видове – бяла мечка, американски бизон, диво магаре, двугърба камила и др.

ТЕРАРИУМ
Тераиумът е създаден през 2011г. като разширение на аквариума. Тук може да видите живи различни видове влечуги, земноводни и паяци – кайман, нилски крокодил, бирмански питони албиноси, жълти анаконди, хамелеон, зелена игуана, варан, сухоземни и водни видове костенурки и много други. 

ПЛАНЕТАРИУМ
Дигиталният планетариум, разположен в сградата на Регионален Природонаучен музей град Пловдив, беше изграден през 2015 година. Модел на американската компания Еванс енд Съдърланд, световен лидер в областта, Планетариумът разполога с купол 8 метра в диаметър, специален прожектор тип ''рибешко око'', който позволява прожектирането върху целия купол едновременно. Компютърната програма симулира разходки до различни обекти, събия и явления, които се случват във Вселената, като най-голямото предимство е, че работи в реално време. Залата разполага с 50 седящи места.
В момента програмата на Планетариума включва пълнокуполните шоу-програми ''Яростната Вселена'', ''От Земята към Вселената'', ''IBEX, в търсене на края на Слънчевата система'', ''Тъмнината в Космоса'', ''Две малки парченца стъкло'', ''Далечни светове и извънземен живот'', както и живи презентации на различни теми. При проявен интерес, екипът на Планетариума може да изготвя индивидуални презентации, насочени към различни възрастови групи. Всяка прожекция може да бъде проведена на английски език, като следва да бъде направено предварително записване.
Описание на програмата:
''Яростната Вселена''- Комети, астероиди, метеорити, връхлитащи през пространството. Станете свидетели на суровата мощ на Космоса в това вълнуващо шоу, което ни предоставя нов поглед към Вселената! Времетраене 30 мин. Препоръчителна възрастова граница: от 10-12 год. възраст
''Далечни светове и извънземен живот'' - Нощното небе - изглед към безкрайността. Съществува ли извънземен живот някъде там? Дали такива извънземни пътуват из Космоса и посещават Земята? Доказателства за извънземни посетители обаче не съществуват. За да търсим този потенциален живот, по-добре да погледнем към Космоса, надявайки се, че ще открием далечни светове на други планети, обикалящи около звезди, подобни или различни от нашето Слънце. В рамките на човешкия живот за много от нас може да настъпи времето, когато гледайки нагоре в небето към определена звезда, с увереност да възкликнем: ‘’Там има живот’’!Присъединете се към нас, за да вникнем заедно по-дълбоко във Вселената и да променим представите си за граници, защото такива очевидно няма! Продължителност: 50 мин. Препоръчителна възрастова граница: от 7 год. възраст
''От Земята към Вселената''-Нощното небе, красиво и загадъчно, е било източник на истории и митове, откакто хората съществуват на Земята. Едва отскоро сме започнали да откриваме и разбираме нашето място в Космоса. Шоуто "От Земята към Вселената" е едно колоритно и вдъхновяващо пътешествие до далечните кътчета на Вселената. По пътя от Земята до Космоса ще научите всякакви интересни факти за историята на астрономията, за изобретяването на телескопа, както и за най-новите гигантски телескопи, които ни позволяват да се взираме все по-дълбоко във Вселената. Като зрител ще изследвате Слънчевата система и яростните изригвания на Слънцето. Ако някога сте се питали как звездите се раждат и умират, това шоу е за вас! Времетраене 30 мин. Препоръчителна възрастова граница: от 7 год. възраст
''IBEX, в търсене на края на Слънчевата система'' NASA изстрелва своя космически изследовател Interstellar Boundary Explorer или IBEX през 2008 година. Основната цел е да изучава най-далечните краища на Слънчевата система. Устройството достига територии с изключително ниски температури и екстремни радиационни условия, където всъщност започва "дълбокия Космос". Сондата цели да достигне "ръба" на Слънчевата система, място до което слънчевите лъчи практически не достигат, азащитната"обвивка“, предпазваща планетите от невероятната космическа радиация, с която е наситен дълбокият Космос,е абсолютно минимална. Как работи сондата IBEX? Как успява да комуникира със Земята? Присъединете се към нас, за да проследите това завладяващо пълнокуполно шоу за сондата IBEX и нейната смела мисия да изследва границите на Слънчевата система. Времетраене 30 мин. Препоръчителна възрастова граница: от 7 год. възраст.
''Тъмнината в Космоса'' Астрономи изследват природата на Тъмната материя във Вселената, която представлява почти 80 % от масата на цялата Вселена. Проучването на Тъмната материя е един от най-належащите астрофизични проблеми на нашето време. Решението на тази загадка ще ни помогне да разберем защо Вселената е точно такава, откъде идва и как тя се е развивала в течение на милиарди години. Невъобразими дълбини в безкрайността, където един човешки живот е само кратко трептене. Времетраене 20 мин. Препоръчителна възрастова граница: от 12 год. възраст.
''Две малки парченца стъкло'' проследява историята на телескопа от модификациите на Галилей с помощта на само две малки парченца стъкло, до старта на космическия телескоп Хъбъл на НАСА и бъдещето на астрономията. Това планетарно шоу е създадено по повод четиристотин годишнината откакто Галилео станал първият човек, насочил телескоп към небесата и записвал своите наблюдения. Времетраене 22 мин. Препоръчителна възрастова граница: от 10 год. възраст.
Преди всяко пълнокуполно шоу се провежда беседа на различна тема с продължителност около 10-15 минути.
Най-често темата на беседите е нощното небе над Пловдив - най-ярки и видими съзвездия според сезона както и интересни астрономически събития или открития.
"Морски чудовища" е заглавието на новото 3D планетарно шоу за едно истинско праисторическо приключение.
Едно праисторическо пътешествие до дъното на океана, което представя внушителните морски същества от миналото.
Времетраене 36 мин. Препоръчителна възрастова граница: от 7 год. възраст.

ЖИВИ ПЕПЕРУДИ
Зала „Тропик” е най-новата атракция в Регионален природонаучен музей – Пловдив. В нея има разнообразни видове живи тропически пеперуди, които летят свободно из джунгла с истински растения от южните страни. Ще имате възможност да се разходите из залата, да усетите специфичния тропически климат и дори върху вас да кацне пеперуда, ако имате късмет. Информация за разнообразните растителни и животински видове ще получите от уредник, който ще изнесе лекция, докато ви развежда из залата. След това ще имате възможност да се разходите и да поснимате. Качването на снимки в социалните мрежи е задължително :). 

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
В залата се намират общо 12 витрини, подредени до стените, като две от тях се вдават, долепени гърбом и разделят залата на две по малки помещения с широк коридор между тях. Номерацията на витрините е по часовниковата стрелка, на влизане от ляво на дясно. Експонатите са подредени в съответните витрини по геологични периоди, от най-ранния до най-късния, отново по часовниковата стрелка. Представени са екземпляри, показващи еволюцията на организмите и видовото им разнообразие през отделните епохи.
Акцентът е предимно върху екземпляри от България и показващи геологичната история на страната. Най-интересни и атрактивни експонати са (подредени по витрини): трилобитите, граптолитите (витрина 1), фосилните гигантски папрати (витрина 2), гигантският амонит Криоцерас от две части (витрина 3), множеството вкаменелости от миоценски носорози, жирафи, хипариони и слонове (витрини 5-9), костите от пещерни мечки, зъбите от мамут и космат носорог, както и сечивата от пещерни хора (витрини 11-12).

АНИМАТРОНИК МОДЕЛИ НА ДИНОЗАВРИ
От 01.12.2021 музеят открива нова експозиция с аниматроник модели на динозаври - към момента приютява 5 динозавъра от видовете трицератопс, диметродон, анкилозавър, велосираптор и дилофозавър. През следващата година се очаква в експозиционното пространство да бъдат прибавени още тиранозавър рекс, голям трицератопс, птеродактил и стегозавър. Експозицията се намира в зала „Лотос“, която е ремонтирана и приспособена за целите на експозицията през предишните две години. Посещенията на новата зала с динозаври са включени в цената на билета за Експозицията, а достъпът до зала „Лотос“ се случва през топла връзка, изведена през зала „Ботаника“.

Полюси - жива експозиция Антарктида 
На 16 февруари 2024г. се проведе официалното откриване на новата експозиция „Полюси“, създаден по проекта „Изграждане на жива експозиция Антарктида“, финансиран от Национален фонд „Култура“.
Идеята за създаване на залата е възникнала спонтанно, след среща на уредниците на музея с проф. Христо Пимпирев, а целта е там да се представят видове от Северния и Южния полюс. Това е последният модул, който се открива в музея като експозиционна площ и е важна част от образователната програма на екипа. Залата ще е динамична и ще бъде обновявана непрекъснато с нови обитатели. Проектът „Изграждане на жива експозиция Антарктида“ цели да надгради капацитета на музея чрез изграждане на първата в Европа, а и в света, експозиция от живи екземпляри, редки видове риби и безгръбначни от Антарктическия континент. Общата стойност на аквариума е 200 хил. лева, част от които са собствено финансиране от приходите на музея. Проектът е иновативен и включва няколко етапа – изграждане на експозиция, доставка на живи екземпляри от българските учени полярници от Антарктида, провеждане на Фестивал, създаване на специфично съдържание за експозицията и работа с целеви публики. Партньор по проекта е  Българският антарктически институт.

 

Ден за безплатно посещение: всеки първи четвъртък на месеца за учащи и пенсионери.

Музеят приема посетители при спазване на противоепидемичните мерки, обявени на: https://rnhm.org/bg/home  

 • Исторически период

 • Ново време
 • Как да стигна

 • ул. „Христо Г. Данов“ 34
 • Такса

 • https://rnhm.org/bg/contacts#price
 • Работно време

  • Работно време
  • понеделник-петък 8:30 - 17:00
  • събота-неделя: 9:00 - 17:00
  • празници 9.00 - 17:00