Форма за търсене

Вие сте тук

Икономика на Пловдив

Харесва ли ви?

Резюме:  Регион Пловдив притежава редица логистични предимства. Регионът е главен център на шосейните и железопътни пътища в Южна България. Той е основна връзка във веригата на транспортните маршрути свързващи Европа и Мала Азия и е пресечна точка на три паневропейски коридора (IV, VIII, и X). Икономиката на Пловдив произвежда стоки и услуги в размер на €4.2 млрд. годишно, от които 2.1 млрд. евро в материалното производство, 500 млн. евро в строителството и 260 млн. евро в сектора транспорт и логистика. ИТ и професионалните услуги заедно генерират годишна добавена стойност в размер на 110 млн. евро. По данни на Пловдивската търговско-промишлена камара в региона работят над 24 хил. компании.

Икономика на Пловдив

Икономиката на Пловдив произвежда стоки и услуги в размер на €4.2 млрд. годишно, от които 2.1 млрд. евро в материалното производство, 500 млн. евро в строителството и 260 млн. евро в сектора транспорт и логистика. ИТ и професионалните услуги заедно генерират годишна добавена стойност в размер на 110 млн. евро.

Структура на икономиката (обем продукция)

Източник: Индъстри Уоч на база на НСИ

За разлика от други региони в България, в регион Пловдив има добре балансиран микс от производство и услуги. Производството е допринесло с €2.1 млрд. през 2010 г., което е около 50% от икономическия продукт за тази година. Относително високият дял на преработвателната промишленост, в сравнение с други региони в България и Европа, е пример за лидерската позиция на Пловдив в производството в национален и общоевропейски мащаб. Пловдив е и добре развит строителен център, произвеждащ 12% от добавената стойност на региона, като за разлика от други региони е съсредоточен основно върху нежилищно строителство и в частност индустриални площи. Благодарение на стратегическото си местоположение и отличната свързаност, регион Пловдив се е утвърдил като водещ транспортен и логистичен център. Транспортните и логистични компании създават 6% от производството в регионалната икономика Притежавайки богатство от древни исторически обекти, Пловдив е предпочитана туристическа дестинация както от чуждестранни, така и от български туристи. Местният бизнес в областта на хотелиерството добавя 3% към годишното производство. 13% от производството в региона се генерира от търговията на дребно. ИТ и бизнес услугите са сред най- динамично развиващите се сектори през последните години, като предоставят нови възможности за работа и създават добавена стойност. Местният ИТ сектор е един от малкото, които са имали стабилен ръст след началото на кризата през 2008 г. Аутсорсингът на бизнес процеси е друг бързо развиващ се сектор на услуги, който се възползва от наличието на млада и добре образована работна сила. България като цяло е много конкурентна в световен мащаб и е класирана сред най-атрактивните дестинации за аутсорсинг в Европа и в света съгласно Индекса за разпределение на глобалните услуги съставен от международната консултантска компания „А.Т.Киърни“. ИТ и професионалните услуги заедно допринасят за 3% от производството в региона.

Структура на сектор услуги (според брой наети)

Източник: НСИ

Инвестиционната активност в регион Пловдив остана висока след кризата. Покупките на дълготрайни активи в региона възлизат на повече от 550 млн. евро годишно. Пловдив има много балансиран микс от инвестиции, които са разпределени в различни сектори на икономиката. Около 23% от инвестициите или 125 млн. евро са посветени на производството за закупуване на съоръжения, оборудване и машини, които повишават производителността на местните предприятия. Около 10% от инвестициите отиват в строителството, което е фокусирано най-вече към индустриални съоръжения и сгради. 17% от инвестициите са направени в недвижими имоти и 11% в минната промишленост, управлението на водите и отпадъците. Поради динамично развиване на сектора на хотели и ресторанти и стратегическото географско разположение, търговията на дребно, транспорта и туризма привличат почти ¼ от всички инвестиции в региона. Близо 5% от цялото придобиване на дълготрайни активи са направени от компании за ИТ и бизнес услуги.

Регион Пловдив притежава редица логистични предимства. Регионът е главен център на шосейните и железопътни пътища в Южна България. Той е основна връзка във веригата на транспортните маршрути свързващи Европа и Мала Азия и е пресечна точка на три паневропейски коридора (IV, VIII, и X).

Автомагистрала „Тракия“ – А1, която минава през региона, е част от Пан- европейски Транспортен Коридор VIII и от международния път Е 80 – Белград – София – Пловдив – Истанбул. Целият регион е пресечен от първокласни пътища. Най-близкото пристанище – Бургаското, разположено на 280 км от региона е лесно достъпно посредством магистрала, първокласен път или ж.п. линия.

Второто най-близко пристанище е пристанището на Солун в Гърция, на 330 км от региона. Летище Пловдив, намиращо се в региона, е център за чартърни и карго полети. В момента тече концесия, както и разширение на капацитета, които ще подобрят значително товарното обслужване на летището. Летището на българската столица – Летище София, се намира на 140 км от региона. В региона има интермодален терминал, безмитна зона и митнически терминал. Регион Пловдив има развита обществена транспортна система и много развита инфраструктура, които го свързват с малки и големи градове из цялата страна и в много европейски страни.