Форма за търсене

Вие сте тук

Релеф

Харесва ли ви?

Пловдивското поле представлява алувиална низина, формирана от река Марица и нейните притоци. От северозапад, север и североизток се издигат възвишенията съответно на Ихтиманска, Същинска и Сърнена Средна гора, на изток са Чирпанските възвишения. От юг полето е оградено от склона на Родопа планина, който е стръмен и висок – около 1300 м н.в., прорязан от тесните долини на реките Въча, Стара река, Яденица, Чепинска и др.

Сред равнинния терен, върху който е изграден градът, се издигат шест котловинни възвишения – това са пловдивските хълмове. Те са уникални геоморфоложки образования, които са основни средообразуващи фактори и символ на града – Младежки хълм (Джендем тепе) - 285,5 м н.в., Хълм на Освободителите (Бунарджика) - 265 м н.в., Данов хълм (Сахат тепе) - 227 м н.в., Трихълмието (Тримонциум), състоящо се от Тексим тепе - 195 м н.в., Джамбаз тепе - 212 м н.в. и Небет тепе - 207 м н.в.).

До XX век тепетата са седем, но през 30-те години Марково тепе е частично разрушено заради добива на павета от него.